कार्यालयीन आदेश

विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक डाउनलोड
सामान्य प्रशासन विभाग जानेवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२६ अखेर सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी 2023-07-26
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग शिक्षण सेवक मान्यता 2023-05-01
सामान्य प्रशासन विभाग सेवानिवृत्ती आदेश जानेवारी 2023 ते डिसेंबर 2024 2022-03-10
सामान्य प्रशासन विभाग जानेवारी २०२२ ते डिसेंबर २०२२ अखेर सेवानिवृत्ती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुधारित/दुरुस्त यादी ..... 2021-08-20
सामान्य प्रशासन विभाग जानेवारी २०२२ ते डिसेंबर २०२२ अखेर सेवानिवृत्ती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी ..... 2021-08-04
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी मंजुरी आदेश 1 ते 747 2021-06-23
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग 1 ते 2089 एकूण पात्र शिक्षक निवड श्रेणी मंजुरी आदेश 1 1 1986 ते 2004 2021-06-23
बांधकाम विभाग orders 2021-06-08
सामान्य प्रशासन विभाग कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव लक्षात घेता जिल्हा परिषद सातारा येथे ऑनलाइन अर्ज/निवेदने स्वीकृतीकारिता ई-टपाल प्रणाली ची अंमलबजवणी करणेबाबत.. 2021-03-25
सामान्य प्रशासन विभाग सेवानिवृत्ती आदेश २०२१-२२ 2021-01-19
सामान्य प्रशासन विभाग सुधारित आदेश 2021-11-02
सामान्य प्रशासन विभाग आदेश 2019-12-06
बांधकाम विभाग आंतर जिल्हा बदली आदेश कनिष्ट अभियंता - कोल्हापूर 2019-12-06
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग MDM भरारी पथक सन २०१९-२० 2019-11-21
सामान्य प्रशासन विभाग सुधारित आदेश_१०/१०/२०१९_जा.क्र.साप्रवि /आस्था-२(२)/६६०ब /२०१९ 2019-10-10
शिक्षण (प्राथमिक) विभाग समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत सर्व करार कर्मचा-यांना सेवा समाप्त आदेश 2019-09-30
ग्रामपंचायत विभाग रवींद्र अण्णा कांबळे (कंत्राटी ग्रामसेवक, पंचायत समिती - पाटण) - सेवासमाप्ती आदेश 2019-09-30
जलस्वराज्य विभाग जलयुक्त शिवार अभियान - आदेश 2019-09-30